Back

Every great mind was once taught by some brilliant teachers.

Meet the Faculty

Ar. Suhas Choudhari
Principal
Ar. Anurag Doshi
Ar. Kanchan Shelar
Mr. Manoj Kapare
Ar. Utkarsha Mishra
Ar. Rachana Bhavsar
Ar. Nikita Nalawade
Er. Shubham Tiwari
Mr. Prashant Jagtap
Ar. Ankita Unde
Ar. Akshay Bhise
Ar. Sayali Rahinj
Dr Anant Kulkarni
Librarian